Ομάδα Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών Τηλεματικής

Πληροφορίες

Η Ομάδα Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών Τηλεματικής είναι μέρος του Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (WCL-IT) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι κύριες δραστηριότητες της ομάδας επικοινωνιών και τηλεματικών εφαρμογών είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση:

  • Διαδικτυακές υπηρεσίες
  • Εφαρμογές μέσω ασύρματων δικτύων
  • Ασφάλεια βάσης δεδομένων
  • Διαχείριση περιεχομένου
  • Ανάπτυξη εφαρμογών με βάση πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης
  • Εφαρμογές για τη διαχείριση ζωτικών σημείων και ιατρικών εικόνων